TÁMOP 3.1.7

TÁMOP-3.1.7. ZÁRÓRENDEZVÉNY az Eötvösben

 

 

ZÁRÓRENDEZVÉNY 

a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázathoz kapcsolódó

„Közösen az oktatás minőségéért”

(TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0521)

és a

„A Corvinban mi így csináljuk – Tanuljunk egymástól”

(TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0363)

című projektekhez kapcsolódóan

 

HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény és Eötvös József Székhelyintézmény

2012. november 21. 15.00

(Helyszín: HISZK Eötvös József Székhelyintézmény Szent Antal utca 5-9. könyvtár)

 

Programok:

 

                15.00   Megnyitó: Dr. Nagyné Bánfi Judit főigazgató                                                         

            15.05   A „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése                című pályázat - Farkas Zsuzsanna igazgató

            15.10   HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény „Jó gyakorlatainak” bemutatása

            15.20   HISZK Eötvös József Székhelyintézmény „Jó gyakorlatainak” bemutatása

            15.45   A projektek rövid értékeléseOrbán István igazgató

            15.50   Konzultáció

ESZKÖZBESZERZÉSEK a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” pályázat keretein belül a HISZK Eötvös József Székhelyintézményben

 

 

A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézménye a TÁMOP 3.1.7-11/2 számú „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton 5.995.116 Ft-ot nyert „Közösen az oktatás minőségéért” című projektjével. A pályázat lehetővé tette olyan eszközök beszerzését, melyek a referencia-intézményi szolgáltatások nyújtásához szükségesek. Ezekre az elnyert összeg 26.66%-a volt fordítható maximálisan, mely esetünkben 1.597.341 Ft.

            A következő eszközöket vásároltuk meg a pályázati összegből:

                        1 db színes fénymásoló és nyomtató,

                        2 db fekete-fehér fénymásoló és nyomtató,

                        1 db fekete-fehér nyomtató,

                        1 db szkenner,

                        pendrive-ok, CD-k, DVD-k, táblafilcek, vastagfilcek, Blue Tech, kartonok.

 

Hódmezővásárhely, 2012. november 12.

 

Kecskemétiné Nánai Marianna projektmenedzser

„KÖZÖSEN AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT” pályázati projekt fináléja

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény.”

            A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény számára megnyílt a lehetőség referencia-intézményként funkcionálni térségünkben „Közösen az oktatás minőségéért” című projektének megvalósulásával.

            Iskolánk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TÁMOP 3.1.7-11/2 számú „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton 5.995.116 Ft-ot nyert projektjével. Az áprilisban megkezdődött program során 19 pedagógusunk továbbképzéseken vett részt, eszközöket vásároltunk (fénymásolókat, nyomtatókat, szkennert,…), illetve egy olyan belső szakmai műhelyt hoztunk létre, mely kidolgozta a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszert, felkészült a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal.

            A projektet záró rendezvényre 2012. november 21-én került sor intézményünk könyvtárában, mely keretein belül összegeztük az eltelt hónapok tapasztalatait, eredményeit; pedagógusaink bemutatták iskolánk „jó gyakorlatait” és konzultáltunk meghívott vendégeinkkel.

 

Kecskemétiné Nánai Marianna projektmenedzser

Továbbképzések a referencia-intézménnyé válás jegyében

               

 

2012 áprilisában kezdődött az a „Közösen az oktatás minőségéért” című projekt, mely lehetővé teszi a HISZK Eötvös József Székhelyintézmény felkészülését a referencia-intézményként való működésre. A TÁMOP 3.1.7-11/2 számú „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázat keretein belül valósult meg 2012. augusztus végén az a továbbképzés sorozat, melyen az iskola tantestületéből összesen 19 pedagógus vett részt. 

Továbbképzések:

1.     PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció (akkreditált 15 óra)

Célja: a leendő referenciaintézmények vezetőit és pedagógusait felkészítse a referenciaintézmény kínálatának szolgáltatói piacon történő megjelenítését támogató PR tevékenységek és célirányos kommunikáció sikeres tervezésére és megvalósítására

2.     A referenciaintézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása (akkreditált 15 óra)

Célja: segítse és felkészítse a referenciaintézményeket abban, hogy a hálózati tanulás intézményi munkaformái beépüljenek a mindennapi gyakorlatba (hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítása, látogatók fogadása, műhelyek szervezése, részvétel szervezése helyben vagy más helyszíneken)

3.     Hálózati együttműködések, kapcsolatok (akkreditált 15 óra)

Célja: a résztvevők felkészítése a hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás közvetítésével az intézményközi, horizontális tanulás megszervezésére, a referenciaintézmények saját hálózatainak, valamint az önfejlesztés formáinak kialakítására

4.     Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben (akkreditált 30 óra)

Célja: az intézményvezetők legyenek felvértezve csoportdinamikai, kommunikációs, konfliktuskezelési, változás- és válságmenedzselési elméleti és gyakorlati ismeretekkel

5.     Felkészítés a mentorálás mesterségére (akkreditált 30 óra)

Célja: a referenciaintézményben dolgozó pedagógusok felkészítése a mentori munkára, a leendő mentorok tanácsadói attitűdjének, felnőttképzési kompetenciáinak kialakítása, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésének, a mentorálás módszertanának elsajátítása, gyakorlása

6.     Tantestületi képzés : IKT-s eszközök használata  (akkreditált 30 óra)

 

Hódmezővásárhely, 2012. szeptember 10.

Kecskemétiné Nánai Marianna projektmenedzser

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése pályázat

 

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program

 

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

pályázat

 

TÁMOP-3.1.7-11/2

 

A TÁMOGATÁS CÉLJA:

            A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához és honosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére.

            A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

            A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes 4 referencia-területekhez sorolhatók, de akár több referenciaterületen is kínálnak adaptálható mintákat.

            A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció segítségével kell folyamatosan biztosítani.

            A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner

intézményekben is.

            A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól.

 

Részcélok

 

·         A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

·         A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer

·         A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus A konstrukció keretében készüljenek fel az intézmények a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal.

 

A pályázat támogathatóságának szakmai feltételei:

 

a.) Előminősítési nyilatkozat:

            Jelen pályázatban a TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás” c. kiemelt projekt Kedvezményezettjének és a TÁMOP-3.2.2. „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” c. pályázat regionális Kedvezményezettjének együttműködésében, vagy utóbbi hiányában a TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás” c. kiemelt projekt kedvezményezettje által a pályázat benyújtásáig kiadott pozitív előminősítési nyilatkozattal rendelkező közoktatási intézmények vehetnek részt kizárólag azon feladatellátási-helyükkel, amelyre a pozitív előminősítési nyilatkozat vonatkozik.

 

b.) Intézményi fejlesztési terv:

Ø  A pályázat szakmai feladattervét az intézményi fejlesztési terv képezi, amely meghatározza a pályázat megvalósításának szakmai tartalmát, a felkészülés kereteit, a részvevők körét és létszámkereteit.

Ø  Az intézményi fejlesztési terv tartalma és megfelelősége az előminősítési eljárás során vizsgálatra kerül, és az előminősítést lefolytató szakemberek abban szükség szerint módosításokat javasolhatnak. Pozitív előminősítési nyilatkozat csak az intézményi fejlesztési terv megfelelősége esetén adható ki.

Ø  Jelen pályázat megjelenése előtt készített intézmény fejlesztési terv módosítható a pályázati feltételeknek való megfelelés céljából.

 

Támogatható tevékenységek köre

 

            Jelen pályázatban azon fejlesztési tevékenységek, illetve eszközbeszerzések támogathatóak, amelyek szükségesek a referenciahelyként való működéshez, az erre való felkészüléshez:

a.) Továbbképzések:

§  Részvétel felkészítésen, mely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (A hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítására, látogatók fogadására, műhelyek szervezésére, vagy a részvétel szervezésére helyben és más helyszíneken, stb.)

§  Részvétel továbbképzésen, mely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be, annak érdekében, hogy referencia-intézményi szolgáltatást személyesen ellátó pedagógusok tanácsadói attitűdjei, felnőttképzési kompetenciái kialakuljanak, megerősödjenek (referencia-intézményi mentor pedagógusok felkészítése).

§  Részvétel továbbképzésen a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására.

§  Részvétel felkészítésen mely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti, annak érdekében, hogy a referencia-intézmények kialakítsák saját hálózati, valamint önfejlesztési formáikat.

§  Részvétel felkészítésen, mely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok, kapcsolati formák, rendezvények, disszemináció).

§  Pályázatban érintett feladatellátási-hely vezetőinek továbbképzése a referencia- intézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire fókuszálva.

§  Felkészítésen való részvétel a felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátására, ehhez a szervezet pedagógiai és működési gyakorlat módosítása.

§  Azon továbbképzéseken, felkészítéseken való részvétel, amelyek támogatják a referencia intézmények kritériumrendszerének magas szintű teljesítését:

o   hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelése gyakorlatának átadására

o   A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája, a kompetencia alapú óvodai, oktatási programcsomagok eszközrendszerének bemutatására

o   Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató környezet tervezésének, kialakításának segítése a pedagógiai munka hatékonyságának növelése céljából

o   IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazására innovatív intézményekben, benne a tanulói laptop program gyakorlatának átadására

o   Felkészülés támogatása az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek funkcionalitásának széleskörű alkalmazására

 

b.) Szaktanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele

§  Felkészüléshez szaktanácsadói támogatás igénybe vétele a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.

§  A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések szaktanácsadói támogatása

§  Referencia intézményként való működés kiépítésének szaktanácsadói támogatása

§  Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának szaktanácsadói támogatás

 

 

 

c.) Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei:

§  A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység

§  Referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit)

§  Belső - tantestületi, munkaközösségi -, szakmai műhelymunkában való részvétel

§  Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „jó gyakorlat” átadására és e folyamat minőségbiztosítására (Pl.: értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása)

 

d.) Eszközbeszerzés

§  Olyan eszközök beszerzése, melyek igazolhatóan a referencia-intézményi szolgáltatás ellátásához szükségesek.

 

Hódmezővásárhely, 2012. május 20.

Kecskemétiné Nánai Marianna projektmenedzser

NYERTÜNK A TÁMOP 3.1.7. PÁLYÁZATON

 

                           

 

 

A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézménye a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TÁMOP 3.1.7-11/2 számú „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton 5.995.116 Ft-ot nyert „Közösen az oktatás minőségéért” című projektjével. Az intézmény az elnyert támogatás összegét elsősorban szakmai továbbképzésekre és különböző eszközök beszerzésére fogja fordítani.

Hódmezővásárhely, 2012. május 12.